Loa Thông Minh Amazon Echo Show Màn Hình C?m ?ng 7
Loa Thông Minh Amazon Echo Show Màn Hình C?m ?ng 7
Loa Thông Minh Amazon Echo Show Màn Hình C?m ?ng 7
Loa Thông Minh Amazon Echo Show Màn Hình C?m ?ng 7
Loa Thông Minh Amazon Echo Show Màn Hình C?m ?ng 7
Loa Thông Minh Amazon Echo Show Màn Hình C?m ?ng 7
Loa Thông Minh Amazon Echo Show Màn Hình C?m ?ng 7

Loa Thông Minh Amazon Echo Show Màn Hình C?m ?ng 7

$250.80
Color
Black
White
Successful pre-order.Thanks for contacting us!
Image
 • Amazon Echo Show là m?t thi?t b? ?a ch?c n?ngv?i màn hình c?m ?ng 7 inch,tích h?p loa, camera tr??c và tr? lý ?o Alexa.
 • Màn hình c?m ?ng h? tr? ng??i dùng có th? g?i ?i?n tho?i video, nh?n tin, ?i?u khi?n các thi?t b? thông minh trong nhà thông qua thao tác c?m ?ng và xem các n?i dung video.
 • Tính n?ng có tên Drop In cho phép ng??i dùng g?i tin nh?n hay liên l?c ??n nh?ng chi?c Echo Show khác.

Amazon Echo Show là m?t thi?t b? ?a ch?c n?ng v?i màn hình c?m ?ng 7 inch, tích h?p loa, camera tr??c và tr? lý ?o Alexa. Echo Show có nh?ng ch?c n?ng c? b?n t??ng t? nh? các m?u loa Echo tr??c ?ây c?a Amazon, tuy nhiên nh? có thêm màn hình c?m ?ng nên ng??i dùng có th? g?i ?i?n tho?i video, nh?n tin, ?i?u khi?n các thi?t b? thông minh trong nhà thông qua thao tác c?m ?ng và xem các n?i dung video.

Echo Show ???c trang b? màn hình c?m ?ng 7 inch k?t h?p cùng v?i camera ? phía trên, h? tr? ng??i dùng g?i ?i?n tho?i ho?c video v?i b?n bè thông qua ?ng d?ng Alexa.Tính n?ng có tên Drop In cho phép ng??i dùng g?i tin nh?n hay liên l?c ??n nh?ng chi?c Echo Show khác, ví d? nh? báo th?c hay nh?c gi? ?n t?i, ho??c thay tã cho em bé ch?ng h?n. Các ?ng d?ng luôn ???c c?p nh?t, b?n th?m chí có th? stream nh?c t? Pandora, Spotify, TuneIn, iHeartRadio. Ngoài ra, khi nghe nh?c trên Amazon Music, b?n còn có th? theo dõi ???c l?i bài hát. Kho nh?c c?a Amazon Music luôn ???c ??i m?i và c?p nh?t theo xu h??ng v?i ?? các th? lo?i nh?c t? Kpop cho ??n US-UK

Bên trong Echo Show là 2 chi?c tweeters l?n tích h?p công ngh? Dolby, 8 microphone v?i công ngh? chùm tia, h? tr? l?c ti?ng ?n và t?p âm t?t h?n, Echo Show có th? nghe th?y hi?u l?nh c?a b?n t? b?t c? n?i nào trong phòng, ngay c? khi nh?c ?ang ???c b?t. ??ng th?i v?i s? h? tr? t? tr? lý ?o Alexa có th? cho phép ng??i dùng ra l?nh ?i?u khi?n nhi?u thi?t b? trong nhà, ??c tin t?c, phát nh?c t? các d?ch v? nh?c tr?c tuy?n ho?c video,...

  Details:

  What is Echo Show?

  Be together more

  Info at a glance

   

  • Amazon Echo Show là m?t thi?t b? ?a ch?c n?ngv?i màn hình c?m ?ng 7 inch,tích h?p loa, camera tr??c và tr? lý ?o Alexa.
  • Màn hình c?m ?ng h? tr? ng??i dùng có th? g?i ?i?n tho?i video, nh?n tin, ?i?u khi?n các thi?t b? thông minh trong nhà thông qua thao tác c?m ?ng và xem các n?i dung video.
  • Tính n?ng có tên Drop In cho phép ng??i dùng g?i tin nh?n hay liên l?c ??n nh?ng chi?c Echo Show khác.

  Amazon Echo Show là m?t thi?t b? ?a ch?c n?ng v?i màn hình c?m ?ng 7 inch, tích h?p loa, camera tr??c và tr? lý ?o Alexa. Echo Show có nh?ng ch?c n?ng c? b?n t??ng t? nh? các m?u loa Echo tr??c ?ây c?a Amazon, tuy nhiên nh? có thêm màn hình c?m ?ng nên ng??i dùng có th? g?i ?i?n tho?i video, nh?n tin, ?i?u khi?n các thi?t b? thông minh trong nhà thông qua thao tác c?m ?ng và xem các n?i dung video.

  Echo Show ???c trang b? màn hình c?m ?ng 7 inch k?t h?p cùng v?i camera ? phía trên, h? tr? ng??i dùng g?i ?i?n tho?i ho?c video v?i b?n bè thông qua ?ng d?ng Alexa.Tính n?ng có tên Drop In cho phép ng??i dùng g?i tin nh?n hay liên l?c ??n nh?ng chi?c Echo Show khác, ví d? nh? báo th?c hay nh?c gi? ?n t?i, ho??c thay tã cho em bé ch?ng h?n. Các ?ng d?ng luôn ???c c?p nh?t, b?n th?m chí có th? stream nh?c t? Pandora, Spotify, TuneIn, iHeartRadio. Ngoài ra, khi nghe nh?c trên Amazon Music, b?n còn có th? theo dõi ???c l?i bài hát. Kho nh?c c?a Amazon Music luôn ???c ??i m?i và c?p nh?t theo xu h??ng v?i ?? các th? lo?i nh?c t? Kpop cho ??n US-UK

  Bên trong Echo Show là 2 chi?c tweeters l?n tích h?p công ngh? Dolby, 8 microphone v?i công ngh? chùm tia, h? tr? l?c ti?ng ?n và t?p âm t?t h?n, Echo Show có th? nghe th?y hi?u l?nh c?a b?n t? b?t c? n?i nào trong phòng, ngay c? khi nh?c ?ang ???c b?t. ??ng th?i v?i s? h? tr? t? tr? lý ?o Alexa có th? cho phép ng??i dùng ra l?nh ?i?u khi?n nhi?u thi?t b? trong nhà, ??c tin t?c, phát nh?c t? các d?ch v? nh?c tr?c tuy?n ho?c video,...

   Details:

   What is Echo Show?

   Be together more

   Info at a glance

    

   Customer Reviews

   Based on 1 review Write a review