Buying

 • We do not charge for ordering products for people in Vietnam.   Buyer fills out sends us purchasing request form on our website.
 • An invoice will be sent to you purchaser, with the option to pay in person at our office in HCMC Vietnam, or via bank transfer.   Invoice does not include import tax and shipping from New York Vietnam. 
 • Items will be shipped to our New York Distribution center by the supplier.  The Vietsbay office in NY will confirm the item has been received, weigh, photograph and reshipped the items via UPS to the Vietsbay's office in HCMC.
 • The intended receiver can pick up their package at our HCMC branch; or the item can be reshipped to their location after the remaining balance is paid in full.
 • depending on warranty, If they item(s) are not as described or defective, we will reship the item back to the supplier for a refund or exchange for the cost of the goods.

Ordering Packages from non US companies or sellers
 • Item(s) and shipping costs can be paid for at our office in HCMC, and Vietsbay can pay international suppliers and logistics.
 • Item(s) can be shipped directly to the intended receiver.
 • Chúng tôi không tính phí cho khách hàng đặt hàng ở Việt Nam. Bên mua sẽ điền mẫu yêu cầu mua hàng từ trang web của chúng tôi.
 • Hóa đơn mua hàng sẽ được gửi đến bạn, với sự lựa chọn chi trả đến văn phòng của chúng tôi ở TP Hồ Chí MInh, Việt Nam hoặc qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Hóa đơn không bao gồm thuế nhập khẩu và chuyển hàng từ New York đến Việt Nam.
 • Các mặt hàng sẽ được chuyển đến trung tâm phân phối của chúng tôi ở New York bởi nhà cung cấp. Văn phòng Vietsbay ở New York sẽ xác nhận mặt hàng được nhận về cân nặng, hình ảnh và sẽ chuyển lại mặt hàng đó đến văn phòng Vietsbay ở TP Hồ Chí Minh thông qua UPS.
 • Người nhận giả định có thể nhận hàng của họ tại chi nhánh của chúng tôi ở TP Hồ Chí Minh; hoặc sản phẩm có thể được gửi tiếp đến địa phương của người nhận sau khi đã thanh toán đầy đủ các chi phí.
 • Tùy thuộc vào bảo hành mà các sản phẩm không được như mô tả hoặc bị lỗi, chúng tôi sẽ chuyển sản phẩm trở lại nhà cung cấp để được hoàn tiền hoặc trao đổi các chi phí hàng hóa.
Các đơn đặt hàng không đến từ các công ty hoặc người bán hàng Mỹ:
 • Các sản phẩm và giá vận chuyển có thể được trả ở văn phòng chúng tôi ở TP Hồ Chí Minh, và Vietsbay có thể thanh toán quốc tế cho nhà cung cấp và các dịch vụ vận chuyển.
 • Các sản phẩm có thể được chuyển trực tiếp đến người nhận.


 • Brand list

  Give customers details about brands available at your store